Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

2692 f5c7
Reposted fromTankistD TankistD

April 01 2017

Zgodnie z poradami przewodników postawiliśmy na ubiór. Wielu zaprezentowało nawet swoje stroje narodowe. Jedynie wygląd kilku Rosjan mógł budzić zdumienie. Mężczyźni mieli na sobie dżinsy, białe skarpetki czarne buty, a także białe T-shirty. Z kolei wygląd kobiet przywodził na myśl widok dyżurujących pod amsterdamskimi latarniami prostytutek: krótkie minispódniczki, szminka wychodząca poza linię ust.
— Juha Kurvinen "Urodziny dyktatora. W cyrku Korei Północnej"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

May 08 2017

2692 f5c7
Reposted fromTankistD TankistD
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl